Az NRMH módszertanának fejlesztése a Budai Sas-hegyen

Pácsonyi Diána, Bakó Gábor

Pácsonyi, D., & Bakó, G. (2022). Az NRMH módszertanának fejlesztése a Budai Sas-hegyen. TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 20(1), 107–122. https://doi.org/10.56617/tl.3382

Kulcsszavak: természetvédelem, nagyfelbontású légi távérzékelés, tájvédelem, élőhely, ortofotó

A nagyfelbontású repülőgépes felmérés komoly múltra tekint vissza (Koch 2015). A fél centiméteres terepi felbontást épp Magyarországon érték el először, ennek a hálózatnak az előkészítő kísérletei során (Bakó et al. 2014). A légi fotogeometria Európában már régóta nagy szerepet játszik, például az erdőgazdasági készletek nyilvántartásában (Koch 2015). Számos tanulmány foglalkozik a vegetáció térbeli állapotváltozásának nyomon követésével, azonban jelentős részük elsősorban műholdas  adatok  feldolgozására  fókuszál,  pedig  a  nagy  terepi  felbontású  légi távérzékelési  eljárások  hatékonyabban  segítik  a  növényzet  élőhelyen  belüli változásainak  detektálását  (Murariu  et  al.  2017).  Ezért  az  Amerikai  Egyesült Államokban  is  ez  utóbbit  alkalmazzák  például  a  rovarok  károkozásainak feltérképezésében,  mert  a  műholdakkal  gyűjthető  paramétereken  túl  még  számos nagyléptékű információra is szükség van a természetvédelmi és az erdőgazdálkodási beavatkozások megtervezéséhez (Cortés és Moltzan 2017).

Hazánkban a természeti értékek megőrzéséért és a természeti erőforrásgazdálkodás hatékony működéséért alkalmaznak többek közt számos kisléptékű téradatot, és az európai szintű CORINE téradatbázist, ugyanakkor ez utóbbi elsősorban műholdas felvételekkel dolgozik; részletes elemzések nehezen valósíthatók meg vele (1. ábra) (Bakó  2019a). A magyar  tájakban  bekövetkező  gyors  változások  (pl.  inváziós növényfajok térhódítása, mikroklíma átalakulása, átformálódó gazdálkodások által elindított folyamatok) megfigyelése egy a CORINE rendszerével harmonizált, de az abban  felhasználtaknál  nagyobb  felbontású  és  gyakrabban  készülő  felmérések segítségével lenne sikeres (Bakó 2019a).

  1. ábra A Sas-hegyet a CORINE Land Cover 2018 adatbázisában „Városi zöldterület” (141) felszínborítási kategória fedi

Figure 1. Mt Sas-hegy is indicated as ’Green urban area’ in CORINE Land Cover 2018 database

Az  NRMH  hosszútávú  célja  egy  az  ország  természeti  területeit  monitorozó repülőgépes  megfigyelő  hálózat  megvalósítása.  Célunk,  hogy  általa  válaszokat találjunk  a  fenntartható  tájgazdálkodás  legsürgetőbb  kérdéseire,  országos lefedettséget  biztosítsunk,  továbbá  a  hálózat  objektív,  jól  dokumentálható  és visszaellenőrizhető  legyen.  A  módszertan  lényege,  hogy  sűrű  ismétlésű  légi felvételekkel  (0,5–5  cm  terepi  felbontású  ortofotókat  rögzítve  és  háromdimenziós pontfelhőket megalkotva) részletes felvételek készülnek a szakemberek által kijelölt mintaterületekről;  ezekből  különböző,  a  szakterületeknek  lényeges  információk olvashatók ki, melyekből idősoros, változáskövető térinformatikai adatbázis hozható létre (Bakó 2019b).

A nagy terepi felbontás megnöveli a légi felmérésekből megszerezhető információk mennyiségét és minőségét, olyan lehetőségeket is kínálva, amelyeket a klasszikus (5- 20 cm) terepi felbontású ortofotók nem támogatnak (Bakó 2019b). Rendszeres légi felmérések  készítésével  a  kinyert  információkból  lehetőség  nyílik vegetációtérképezésre;  erdőszegélyek,  gyepek  változásainak  nyomon  követésére; egyes  beavatkozásoknál  alapállapot  rögzítésre,  a  rehabilitáció, környezetrekonstrukció  sikerének  ellenőrzésére;  továbbá  vízimadár  populáció vizsgálatára, fenntartható erdő- és gyepgazdálkodás ellenőrzésére, stb. (Bakó 2019b). Mivel  a  repülőgépről  800  méteres  magasságban  is  készíthetők  nagy  felbontású felvételek, az alapfelmérés során a vizsgált közeget nem éri zavaró hatás (Molnár és Góber 2020).

Felméréseink  során  jelenleg  pilóta  által  vezetett  merevszárnyú  repülőgépeket használunk; a drón, avagy UAV, alkalmazása egyelőre a berendezések minőségéből és a jogi korlátokból adódóan erősen korlátozott a módszertanban, a területek nagy száma és termelékenységi igények miatt. A kisméretű (<6 kg) UAV-okra gyárilag telepített  szenzorok  színvisszaadása  és  képdinamikája  elégtelen  az  NRMH követelményeihez. A konzumer drónok fényképein a lombkoronák csúcsa beég, a talajon az árnyékos részek feketék, nem létezik optimális expozíció például a téli erdőfelvételek esetében. Ez a technológia ezért csak kiegészítő lehetőségként van jelen, pl. hirtelen fellépő, azonnali kivizsgálást igénylő anomáliák felvételezésénél (Bakó 2019a). A repülőgépről mérőkamerával készített extrém nagyfelbontású légi felmérések akkor jelentenek költséghatékony módszert, ha csupán kisebb,néhány négyzetkilométeres területről készülnek, ezért a módszerhez a vizsgált tájakat reprezentáló mintaterületeket választunk ki (Bakó 2019a). Ezek kijelölésében nemzeti parkok, természetmegőrzési intézmények vannak segítségünkre. A munkálatokat országos területi hatályú természetvédelmi engedéllyel végezzük. Hazánk összes jellemző természetes tájrészletét és élőhelyét 400–600 mintaterülettel lehetne lefedni az NRMH módszertanát alkalmazva; ugyanakkor a természetközeli területek mellett érdemes lehet különböző mértékben beépített településrészekre is kiterjeszteni a hálózatot a környezetvédelem és városrendezés szolgálatáért (Molnár és Góber 2020). A következőkben ismertetett kutatás az NRMH módszertanát veszi alapul, célja az azon belül már alkalmazott jelenlegi folyamatok automatizált lépések bevezetésével való  fejlesztése,  annak  érdekében,  hogy  gyorsabbak  és  könnyebben  elvégezhetők legyenek a vegetáció térképezési műveletek, melyek a nagy részletességű téradatok esetében rendkívül időigényesek. Amennyiben a vizsgálati folyamatok gyorsabban, hatékonyabban,  megbízhatóbban  zajlanak,  több  és  nagyobb  méretű  mintaterület vonható be a hálózatba. Ennek érdekében terveztük meg  automatizálható lépések bevezetését a felszínborítási elemek detektálásában és lokalizálásában. Vizsgáltuk a módszer  korlátait,  például  hogy  melyek  azok  a  felszínborítási  kategóriák  és társulások,  amelyek  meghatározása  nyári  aszpektusban  nem  oldható  meg  terepi jelenlét nélkül kellő pontossággal. Célunk volt továbbá terepi és labormunkánkkal kiterjeszteni  az  NRMH  mintaterületeinek  hálózatát  a  Budai  Sas-hegy Természetvédelmi  Területre,  melyet  méretéből  adódóan  sűrű  időközönként  csak nagymértékű automatizálással lehet hatékonyan monitorozni. A terület korábbiaknál részletesebb élőhelytérképének megalkotása elengedhetetlen lépése volt a kutatásnak.

A módszertan fejlesztését így a Dunai–Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó Budai Sas- hegy  Természetvédelmi  Területen  teszteltük.  A  felszínborítási,  vegetáció-  és élőhelytérképek elkészítésével lehetővé válik felvétele az NRMH mintaterületeinek hálózatába.  Ez  a  fokozottan  védett  terület  különleges  kincse  Budapestnek:  annak ellenére,  hogy  a  város  szorosan  köré  épült,  egyedülálló  módon  megmaradt természetközeli állapotában, sziklagyepjei számos védett és ritka növényfajnak adnak otthont,  mikroklímája  megfelelő  élőhelyet  biztosít  maradvány-  és  bennszülött fajoknak.  A  hasonlóan  elszigetelt  és  hasonló  összetételű  élőhelyek állapotváltozásainak megfigyeléséhez is példaként szolgálhat.

A terület legutolsó élőhelytérképe 2012-ben készült (Tóth és Illyés 2012), mely a most is érvényes hazai szabványt használta a kategóriák megállapítása során, az 1997- ben kidolgozott, az országban folyó élőhely monitorozási munkákat összehangoló Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszert (ÁNÉR 2011) (Bölöni et al. 2011). Ezen kutatásban a legértékesebbnek számító, csúcsok környéki őshonos vegetációs területeknél a következő potenciális kategóriákat állapították meg: mészkedvelő nyílt sziklagyepek  (G2),  zárt  sziklagyepek  (H1)  és  felnyíló,  mészkedvelő  lejtő  és törmelékgyepek  (H2).  A  valóságban  azonban  ezeket  komplex  élőhelyekként értékelték, ugyanis erősen mozaikoltak másodlagos élőhelytípusokkal: galagonyás- kökényes-borókás  száraz  cserjések  (P2b),  idegenhonos  cserje  vagy  japánkeserűfű uralta állományok (P2c), ültetett erdei- és feketefenyvesek (S4), jellegtelen száraz- félszáraz gyepek (OC).


2. ábra A Sas-hegy Interspect Kft. által készített ortofotójának részlete

Figure 2. Ortho-image of Mt Sas-hegy by Interspect Ltd.


Anyag és módszer

A  felmérés  kezdő  lépéseként  távérzékelési  feladatokhoz  átalakított  merevszárnyú repülőgépünk 700 m terepfeletti repülési magasságban, előre programozott, D-GPS- technológiával vezérelt saját gyártmányú digitális mérőkamerával (IS 5) fényképezte a Sas-hegyet. A teljes területfedéses, nagyjából azonos részletességű fényképezést a terepkövető repülés tette lehetővé, amely a domborzatot követve osztja fel repülési sorokra a munkaterületet. A  felvételek közötti 80  – 80 % átfedés teszi lehetővé  a részletes háromdimenziós feldolgozást, a felületmodell és az ortofotó előállítását. Erre azért volt szükség, mert minél több fényképfelvételen jelenik meg egy térpont, annál pontosabban  mérhető  be  a  fotogrammetriai  fázisban  annak  x,  y  koordinátája  és tengerszinthez  viszonyított  magassága,  illetve  a  több  pixel  a  színvisszaadás pontosságát  is  javítja.  A  terep  felett  nagy  magasságban  zajlott  a  repülőgépes fényképezés, így az nem zavarta meg az élővilágot és a látogatóközpont hétköznapjait sem. Másrészről a terep feletti 500–800 m repülési magasság kellően alacsony ahhoz, hogy a légkör spektrális torzító hatásai még ne érvényesüljenek radikálisan. Ennek ellenére  az  ortofotóink  spektrális  kalibráción  is  átestek,  amelyben  a  kiegészítő spektrométeres mérés volt segítségünkre.

A  direkt  tájékozási  adatokkal  ellátott  fényképeket  eredményező  repülést  terepi geodéziai mérés (illesztőpont gyűjtés) és fotogrammetriai labormunka követte (egy blokkban  kezelt  sugárnyaláb  kiegyenlítéses  eljárással),  amelynek  eredményeként előállítottuk a nagyrészletességű háromdimenziós színezett pontfelhőt és az ortofotó mozaikot (geoTIF formátum). Ezek a 3 cm terepi felbontású, kiemelkedően részletes geokódolt  állományok  teszik  lehetővé  a  pontos  kiértékeléseket  a  labor-  és  terepi feladataink során.

A  következő  lépés  a  rögzített  terület  vektorgrafikus  felszínborítási,  élőhely-, természetesség-  és  vegetációtérképének  előállítása  volt.  Ebben  a  fázisban számítógépen  interpretáltuk  a  téradatokat,  azaz  elkészítettük  a  munkaterület tematikus  vektorgrafikus  folttérképét.  Ezt  a  QGIS  (Quantum  Geographical Information System – Földrajzi Információs Rendszer) programban végeztük el. Az ortofotó  teljes  fedésű,  átfedés-  és  hézagmentes  folttérképpé  alakításának  elve  az NRMH módszertanán alapul, mely szerint egy olyan téradatbázist alakítottunk ki, amely a felszínborítási elemek megfelelő jelölésével statisztikailag összehasonlítható más, a rendszerünkhöz tartozó területtel (1. táblázat).

 1. táblázat A felszínborítás fedvény jelrendszere Table 1. Key of the land cover layer

  LC (Felszínborítás, Land Cover) jelölése (http)

  1

  Fás szárú vegetáció lombkorona borítás

  2

  Erdei lékek

  3

  Mesterséges objektumok

  4

  Borításmentes vízfelületek

  5

  Kopár talaj

  6

  Gyepek

  7

  Karrok, kopár sziklák

  8

  Mesterséges burkolatok

  9

  Antropogén  területek  (sűrűn  beépített,  az építmények  és  szilárd  burkolatok  között  nem természetes  vegetációval  borított  egybefüggő területek)

A  Sas-hegy  területén  számtalan  helyen  látható  sziklakibúvás,  a  felszínt  nagy százalékban a hegy felépítő kőzete, a dolomit adja. Ezen 7-es felszínborítási kategória manuális  térképezése (berajzolása)  roppant időigényes  munka  lett  volna,  ezért  itt bevezettünk egy automatizálási módszert, ezzel kezdve a vektorgrafikus folttérkép létrehozását.

A  módszer  hatékonynak  bizonyult,  ugyanis  a  3  cm  terepi  felbontású  ortofotó- mozaikunkon  egyetlen  geoprocesszel  5  cm  élességgel  leválogattuk  a  nyílt  terület összes sziklakibúvását és felszíni kőzetét. Ennek érdekében az első lépésben  RGB színkód  szerinti  határértékek  mentén  létrehoztuk  a  terület  raszteres  dolomit

térképfedvényét (Shapiro és Stockman 2001). Feketével helyettesítettük az ortofotó azon pixeleit, amelyek intenzitás értéke kisebb volt az általunk kijelölt határértéknél. Ezt az értéket a felszínborítás elemzésével, a határértékek változtatásának empirikus követésével határoztuk meg. Ennek a lépésnek a lényege a felszíni kőzettel borított területek kijelölése volt, melyek alapvetően fehéres színűek, de a szennyezések okozta elszíneződések és az árnyékok színmódosító hatása miatt szélesebb színintenzitási skálát adnak ki. Ily módon fehér színt kapott minden, nem felszíni kőzettel borított terület, míg feketével kitöltve jelent meg minden felszíni kőzetmegjelenés.

Az így létrejövő egycsatornás, kizárólag 0 vagy 255 értékeket tartalmazó raszteres képen a QGIS szoftverrel elvégeztük a „Raster to Vector” felületkészítési eljárást. Az eredményről  kapott  Shape  (.shp)  formátumú  vektor  az  alacsony  intenzitású metaadattal rendelkező poligonok törlése után kizárólag a felszíni kőzetek borítását tartalmazza. Az MMU (minimal mapping unit, azaz legkisebb térképezési egység) miatt jelen esetben a 0,0056 m2-nél kisebb foltokat törölni kellett, ami legegyszerűbben az attribútum tábla terület oszlopának növekvő elrendezésével, és a kisebb értékek törlésével  valósítható  meg.  A  raszteres  állományból,  mint  bemenő  adatból,  a vektorgrafikus  fedvényt  létrehozó  algoritmus  a  pixelek  sarkában  hibásan  zárja  a szigetpoligonokat,  mert  a  foltok  találkozásánál  közös  koordinátapárba  teszi  az elemeket. Emiatt szükséges a QGIS eszköztárában megtalálható „Geometriai javítás” futtatása,  amely  egzakt  felszínborítási  felületeket  tartalmazó  vektorgrafikus térképfedvénnyé alakítja a geometriai hibákkal terhelt fájlt. Felismertük továbbá, hogy a  geometriák  akkor  is  alkothatnak  önálló  szigeteket  egy  ilyen  félautomatikus munkamenet lefutása után, amikor ez nem célszerű. Ebben az esetben több poligonhoz közös attribútum sor tartozik a háttéradatbázisban, ami szerkesztési hibákhoz és a terepi  hardverek  hibás  működéséhez  vezethet  a  későbbiekben. Ezt  a  problémát  a „Multipart Split” nevű beépülő modullal orvosoltuk.

Mindemellett szükséges a térkép kézi szerkesztése és ellenőrzése is, mert a karrokra, dolomit  sziklakibúvásokra  vonatkozó  folttípus  csak  98%-os  felületi  pontossággal ábrázolja  ilyen  nagy  léptékben  a  terepi  valóságot,  így  esetlegesen  tévesen  ebbe  a kategóriába kerülhetnek ide nem tartozó objektumok.

Az  árnyékok  okozta  zavarás  nagyrészt  javítható,  azok  külön,  automatikus kijelölésével és – a megvilágítási iránytól függően – a legközelebbi megfelelő folthoz adásával. Ezek után még érdemes átnézni a kiértékelt térképet és manuálisan javítani az esetleges hibákat.

Az  erdőfoltok  és  bokorcsoportok  leválasztása  hasonló  automatizált  módon lehetséges, kiegészítve szín es textúra alapú, valamint objektumorientált képelemzési eljárásokkal. Így minden szabadon álló fa- és cserjeegyed, illetve nagyobb erdőrészlet és  cserjés  folt  külön  lehatárolható  automatikusan.  Azok  a  foltok,  amelyek  nem különíthetők  el  öntanító  algoritmusok  alkalmazása  nélkül,  manuálisan,  vizuális interpretációval  kerülnek  lehatárolásra.  A  nagyobb  facsoportban  lévő  eltérő lombkoronájú  fákat  külön  poligonként  berajzoltuk  utólag,  illetve  a  holt  fákat  is bejelöltük. Lombkoronakontúrok, illetve a gyepek esetén az ortofotón is egyértelműen látható eltérő foltok határvonalai mentén szegmentáltuk a területet, előkészítve az élőhelytérkép megalkotását. Manuálisan határoltuk le a mesterséges objektumokat, épületeket, mesterséges burkolatokat.

Ezzel a félautomatikus módszerrel nagyságrendekkel gyorsítható a kiértékelés, így évente akár 4 légi felmérés is elvégezhető volna.

A  fenti  lépésekkel  létrehoztuk  a  terület  teljes  felszínborítási  adatbázisát.  A következőkben  ennek  az  adatbázisnak  az  attribútum  adatokkal  való  feltöltését végeztük  el,  először  laboratóriumi interpretációs  módszerrel,  majd  terepbejárással pontosítva az adatokat.

A térképezésnek szintén fontos eleme a területspecifikusan kialakított adatbázis megtervezése.  Kialakítottuk  az  adott  terület  vektorgrafikus  felület  alapú téradatbázisának mintatábláját, úgy, hogy az illeszkedjen az NRMH módszertanába (http), ugyanakkor könnyű legyen lekérdezéseket és komplex számításokat végezni vele a terület kezelőjének.

A felmérés során alkalmazott attribútumok a 2. táblázatban olvashatók.

 1. táblázat A felmérés során vizsgált attribútumok Table 2. Attributes studied during the survey

Kategória

Leírása

Domináns faj

A felső lombkoronaszint, vagy a gyep domináns növényfajai

Kísérőfaj

A foltban észlelt egyéb fás és lágyszárú növényfajok, illetve gombafajok

LC (Felszínborítás, Land Cover)

Milyen felszínborítási elemet jelöl a folt; 1-től 9-ig

Élőhely

Az adott folt élőhely besorolása (ÁNÉR 2011)

Talajadottságok

Talajtípus

Potenciális vegetáció

Az  adott  területen  ilyen  vegetáció  valószínűsíthető antropogén hatás nélkül

Természetesség

Növényzetértékelési szempont; 0-tól 5-ig

Tájhasználat

A felszín funkcionalitása

Terület

Folt valóságos mérete (m ) (automatikusan számolt)

2

Anomáliák

A  foltban  tapasztalt  szokatlan  jelenségek,  melyeket  fontos megemlíteni,  pl.  bolygatás,  degradációt  okozó  vagy veszélyeztető tényezők

Megjegyzés

Kifejthető a folt  bármely releváns tulajdonsága, például itt jelöljük meg a holtfa jelentétét is

Originator

Folt adatainak feltöltésében résztvevők felsorolása

Azonosító

Folt azonosító száma (automatikus)

A  Természetesség  kategóriákat  az  Ökológiai  Kutatóközpont  honlapján  is ismertetett tematika szerint soroltuk be (Takács és Molnár 2007).

Az  élőhelyek kategóriákba való besorolása során az ÁNÉR (Bölöni et al. 2011) típusait és jelöléseit használtuk, figyelembe véve a 2012-ben készült élőhelytérkép osztályozását is (Tóth és Illyés 2012). Ez utóbbi hibrid kategóriákkal dolgozott, ugyanis sok foltban mozaikos komplex megjelenés tapasztalható, így mi is ezeket használtuk. Jelölésükben  az  elsőnek  említett  élőhelytípus  az  uralkodó   a  második-  vagy harmadikféle elem többségében becserjésedett jellegre utal. Az első (fő-) kategóriák magyarázata:

         G2-mészkedvelő nyílt sziklagyepek

         H1-zárt sziklagyepek

         H2-felnyíló, mészkedvelő lejtő és törmelékgyepek

         P2b-galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések

         P2c-idegenhonos cserje vagy japánkeserűfű uralta állományok

         S4-ültetett erdei- és feketefenyvesek

         OC-jellegtelen száraz-félszáraz gyepek

Az  adatbázisunk  feltöltésében  használt  hibrid  kategóriákat  a  3.  táblázatban ismertetjük.

 1. táblázat A területen előforduló élőhelytípusok és kódjaik (ÁNÉR 2011) (Bölöni et al. 2011) Table 3. Habitat categories and codes in the area (ÁNÉR 2011) (Bölöni et al. 2011)

Hibrid ÁNÉR kód

Név

G2-H2

nyílt dolomitsziklagyep és dolomit sziklafüves lejtő élőhelymozaik

G2-P2c

cserjésedő nyílt dolomitsziklagyep

H1-P2b

cserjésedő budai nyúlfarkfüves dolomitsziklagyep

H1-P2b-P2c

cserjésedő zárt dolomitsziklagyep

H1-P2c-P2b

cserjésedő zárt dolomitsziklagyep

H1-S4

feketefenyővel beültetett zárt dolomitsziklagyep

H2-P2b

cserjésedő dolomit sziklafüves lejtő

H2-P2c

erodált felszínű, cserjésedő dolomit sziklafüves lejtő

OC-H2

elgyomosodott és kaszált dolomit sziklafüves lejtő

P2b-P2c

inváziós és őshonos fajokkal cserjésedett terület

P2b-P2c-G2

becserjésedett nyílt dolomisziklagyep

P2b-P2c-RDb

nagyrészt őshonos fajokkal cserjésedő, erdősödő nagy kiterjedésű terület

P2c

orgonabozót

RDb-P2b-P2c

cserjésedő, erdősült terület

S4-H1

zárt dolomitsziklagyep helyére telepített sűrű feketefenyő állomány

U2

magán kert

A felszínborítási térkép térinformatikai rendszerben való megrajzolása után több alkalommal  terepi  validálást  végeztünk  a  vegetáció  feltérképezéséhez,  különös tekintettel  a  sziklagyepek  élővilágára.  Az  adott  foltokhoz  (amelyeket  előzetesen rajzoltunk  meg  a  feljebb  ismertetett  módon)  az  összes  domináns  fajt  és  az élőhelytípusokat határoztuk meg, illetve minimum 10 kísérőfajt, amennyiben jelen volt  ennyi.  Továbbá  rögzítettük  a  felmért  foltok  talajtípusát,  természetességét.  A kísérőfajok meghatározásának módszertana kettős súlyozási rendszeren alapul:

 1. A nagyobb borítású fajoknak általában nagyobb az ökológiai hozzájárulásuk, ez érvényesül a legtöbb esetben az ökoszisztéma szolgáltatásokban. Ezért ez az elsődleges adattárolási szempont.
 1. Milyen különleges fajok találhatók az adott foltban:

2a) védettek

2b) környezeti szennyezést jelentenek (inváziós fajok, környezetátalakító

funkciókkal)

2c) adott klímaterületen nem jellemzőek (érdekességek, megfigyelések).

Az  adatokat  egyszerre  rögzítettük  papíron  és  tableten  is,  ez  utóbbin  a  QGIS program  telefonkompatibilis  QField  alkalmazásában,  az  oda  előzőleg  feltöltött ortofotó és a megrajzolt felszínborítási térkép alapján. Ez hasznos tapasztalatszerzés volt  a  terepi  hardverigények  felméréséhez:  az  applikáció  gyorsaságát  jelentősen befolyásolta a terület mérete és a vektoros térkép részletessége, illetve a vektorgrafikus fedvény geometriai hibátlansága.

Labormunka során a terepi felmérés alkalmával gyűjtött adatok alapján (ezt jelölve a  térkép  attribútum  táblázatában)  hozzáláttunk  azon  foltok  attribútumainak kitöltéséhez,  melyeket  nem  mértünk  fel  a  terepen.  Az  ortofotó  és  a  terepen beazonosított  fajok  jelölése  alapján,  a  foltok  színeit  és  textúráját  figyelve, meghatároztuk a teljes térképhez a domináns és kísérőfajokat. Következtetéseinkhez felhasználtunk korábbi irodalmi munkákat, élőhely-  és vegetációtérképezéseket is, elsősorban Tóth Zoltán és Papp László „A budai Sas-hegy edényes flórája” (Tóth és Papp  2012),  illetve  Tóth  Zoltán  és  Illyés  Zoltán  „A  budai  Sas-hegy vegetációtérképezése” (Tóth és Illyés 2012) című publikációit.

A  következő  terepi  periódusban  a  becsült  adatok  ellenőrzése  történt,  ahol szükséges, javítva az attribútumokat. A  tévesen rögzített adatokat számszerűsítve kiszámoltuk a labormunka pontosságát, megállapítva mennyire hatékony megoldás a módszer  nyári  aszpektusban  alkalmazva,  és  melyek  azok  a  társulások,  amelyek felméréséhez elengedhetetlen a terepi szemle.


Eredmények és megvitatásuk

Bevezettünk automatizálható lépéseket a felszínborítási kategóriák lokalizálásában, ezáltal gyorsabban lehet megalkotni a vektorgrafikus folttérképet az ortofotó-mozaik alapján. A karrok, dolomitsziklakibúvások automatikus detektálása és lehatárolása ennek a mintaterületnek az esetében legalább harmadára csökkentette a térképezéshez szükséges időráfordítást a kézi vizuális interpretációs teszt alapján. Ez a felszínborítási kategória foglalja magában a töréspontokat a legnagyobb arányban a teljes vektoros térképműben.

Távérzékelési  adataink  alapján  létrehoztuk  a  Sas-hegy  eddigi  legrészletesebb vegetáció- és ökoszisztéma szolgáltatás térképét (3–4. ábra). Az elkészült térképek illeszkednek  az NRMH módszertanába, tartalmazzák a hálózatba való felvételhez szükséges attribútumokat: felszínborítás, domináns fajok, kísérőfajok, élőhelytípus, természetesség, talajjellemzők, terület.

3. ábra A Sas-hegy megrajzolt felszínborítási térképe és jelkulcsa
Figure 3.
The land cover map of Mt Sas-hegy with legend

4. ábra Az elkészült élőhelytérkép (kategóriák különböző színnel jelölve)
Figure 4.
The habitat map (categories marked by different colours)

A területről készült klasszikus léptékű vegetáció- és élőhelytérképezés (Tóth és Illyés 2012) eredményeivel összehasonlítva elmondható, hogy az általunk alkalmazott nagyléptékű (3 cm terepi felbontású) vizsgálattal a kisebb élőhelyfoltok is észlelhetők, így  pontosabb  adatok  nyerhetők  többek  közt  élőhely-besorolás  tekintetében, legfőképp  a  cserjésedő  nyílt  és  zárt  dolomitsziklagyepek,  az  inváziós  és  őshonos fajokkal  cserjésedett  területek  és  a  dolomit  sziklafüves  lejtők  lehatárolásánál  (4. táblázat). Felmerülhet, hogy az eltérő területnagyságok a két felmérés közt eltelt 8 éves időszak  alatt  történt  valós  változásokkal  is  magyarázhatók,  azonban  ekkora mértékben  változások  nem  mentek  végbe,  a  területen  folyamatosan  jelen  lévő természetvédelmi szakemberek elmondása szerint sem.


4. táblázat A klasszikus léptékű (2012) és az NRMH módszerével (2020) készült felmérések összehasonlítása az élőhelyek felmérésében

Table 4. Comparison of surveys taken with classical resolution (2012) and the method of 

HRAMS (2020) in habitat mapping

ÁNÉR hibrid kategóriák

Terület 2012 (m2)

Terület 2020 (m2)

Mennyivel pontosabb az NRMH módszere (%)

Élőhelyek eloszlása a térképezett területen (2020) (%)

G2-H2

18042,49

19582,66

8,54

20,41

G2-P2c

1419,90

2106,43

48,35

2,20

H1-P2b

2709,31

3609,57

33,23

3,76

H1-P2b-P2c

3979,03

5175,51

30,07

5,40

H1-P2c-P2b

6113,84

6361,07

4,04

6,63

H2-P2b

8272,01

7922,72

4,22

8,26

H2-P2c

11878,77

11272,43

5,10

11,75

OC-H2

1126,67

1394,85

23,80

1,45

P2b-P2c

5243,43

3899,03

25,64

4,06

P2b-P2c-G2

7095,26

5246,66

26,05

5,47

P2c

3520,53

3724,93

5,81

3,88

RDb-P2b-P2c

21961,44

25630,97

16,71

26,72

Egyéb élőhelytípusok

4564,18

-

-

-

A vizsgált terület egészén jelöltük a foltok természetességi kategóriáját (Takács és Molnár 2007). Ez labormunkával elvégezhető volt a foltok attribútumai alapján. Az adatértékelésnél  nem  számoltuk  bele  az  ortofotón  látható,  azonban  a természetvédelmi  terület  kerítésén  kívül  eső  antropogén  területeket  (0  és  1 természetességi besorolás). A növényzetet értékelve megállapítottuk, hogy a terület mintegy  90%-a  természetes  állapotú,  mely  igazolja  a  természetvédelmi  terület védettségi státuszát, illetve az utóbbi évtizedek természetmegőrzési munkálatainak sikerességét (5. táblázat).

 1. táblázat Természetességi kategóriák szerinti területi eloszlás a Sas-hegy vizsgált területén Table 5. Distribution of naturalness categories in the studied area of Sas-hegy

  Természetességi besorolás

  Terület (m2)

  Területi eloszlás (%)

  0

  2415,77

  1,58

  1

  2718,39

  1,77

  2

  5415,50

  3,53

  3

  1691,23

  1,10

  4

  2376,58

  1,55

  5

  138586,88

  90,46

Megvizsgáltuk,  hogy  melyek  azok  a  felszínborítási  kategóriák  és  társulások (elsősorban  a  Sas-hegyre  is  jellemző  nyílt, zárt  és  cserjésedő  sziklagyepek,  illetve bokorerdővel mozaikolt lejtő- és törmelékgyepek esetében), amelyek meghatározása nem  oldható  meg  terepi  jelenlét  nélkül  kellő  pontossággal.  Ennek  a  vizsgálatnak elsősorban az volt a célja, hogy megállapítsuk, hogy a nem legmegfelelőbb időszakban, azaz  nem  ősszel  vagy  kora  tavasszal,  hanem  a  nyári  időszak  végén,  mikor  még meglehetősen  homogén  a  zöld  lombozat,  milyen  pontossággal  lehet  leválogatni kizárólag  labormunkával  a  fa-  és  cserjefajokat.  Tehát  ennél  az  eredménynél mindenképp  csak  pontosabb  leválogatást  tesz  lehetővé  egy  a  megfelelő  időben készített felvétel, amire már rendelkezésre állnak publikációk (http). A következő fajok meghatározása esetében a terepi jelenlétet elengedhetetlennek tartjuk (6. táblázat):

         Deres csenkesz (Festuca pallens)

         Egybibés galagonya (Crataegus monogyna)

         Virágos kőris (Fraxinus ornus)

         Magas kőris (Fraxinus excelsior)

         Csertölgy (Quercus cerris)

 1. táblázat A leggyakoribb fajok labormunkával történő leválogatásának pontossága Table 6. Accuracy of selecting the most common species by laboratory analysis

   

  Helyes foltbesorolás

  Téves foltbesorolás

  Pontosság

  Csertölgy

  45

  11

  80,4%

  Deres csenkesz

  10

  18

  35,7%

  Egybibés galagonya

  38

  22

  63,3%

  Feketefenyő

  9

  0

  100,0%

  Magas kőris

  10

  3

  76,9%

  Virágos kőris

  15

  5

  75,0%

Megállapítható, hogy a repülőgépes mérőkamerás légi távérzékeléssel nyert 3 cm terepi felbontású felvételek jóval pontosabb és részletesebb élőhely-, vegetáció-  és természetesség-térkép  megalkotását  teszik lehetővé  a  korábban  használt  (5–10  cm terepi felbontású) ortfotók és a 0,5 méteres részletességű felületmodellekhez képest. Az  automatizálás  a  felszínborítási  térkép  megalkotását  gyorsabbá  és  könnyebben elvégezhetővé  tette.  Az  automatizált  lépések  bevezetésével  a  módszertan  nagy területekre is kiterjeszthető lehet, a megállapított limitációk figyelembevételével.

A területre jellemző fajok esetében ez a részletesség a jövőben elengedhetetlen, amennyiben  idejekorán  ki  szeretnénk  mutatni  a  kedvezőtlen  végkifejlettel  járó változásokat és megállítani a természeti értékekre károsan ható folyamatokat.

Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozunk a Duna-Ipoly Nemzeti Park, a Sas-hegyi Látogatóközpont munkatársainak, Vatai Annának és Morvai Gyöngyinek a segítségükért, illetve az Ökológiai Kutatóközpont munkatársainak: Berki Boglárkának, Csákvári Edinának és Csecserits Anikónak, akik botanikai ismereteikkel nagy segítséget nyújtottak kutatásunkhoz. Köszönet Demény Krisztina hasznos javaslataiért. Köszönjük Molnár Zsolt és Arday András munkáját a távérzékelési fázisban.


Irodalom

Bakó  G.  2019a:  Nagy terepi  felbontású  és  frekvenciájú  légi  felmérésen  alapuló  monitoring-hálózat

kiépítési módszertana. Tájökológiai Lapok 17(1): 63–78.

Bakó G. 2019b: Új eljárás a természetvédelem eszköztárában: Repülőgépes megfigyelőhálózat. Élet és

Tudomány 74(8): 242–244.

Bakó G., Tolnai M., Takács Á. 2014: Introduction and testing of a monitoring and colony-mapping

method for waterbird populations that uses high-speed and ultra-detailed aerial remote sensing. Sensors 14(7): 12828–12846. DOI: 10.3390/s140712828

Belényesi M., Burai P., Czimber K., Király G., Kristóf D., Tanács E. 2013: Távérzékelési adatok és

módszerek erdőtérképezési célú felhasználása. An Augur Kft., Budapest. p. 96.

Bölöni  J.,  Molnár  Zs.,  Kun  A.  (szerk.)  2011:  Magyarország  élőhelyei.  Vegetációtípusok  leírása  és

határozója. ÁNÉR 2011. MTA ÖBKI, Vácrátót. pp. 145–161.

Cortés, H., Moltzan, B. (eds.) 2017: National reports of forest insect and disease conditions in the United

States 2017. p. 29.

Fisher  J.R.B., Acosta  E.A., Dennedy‐Frank  P.J., Kroeger  T.,  Boucher T.M.  2018:  Impact  of  satellite

imagery spatial resolution on land use classification accuracy and modeled water quality. Remote Sensing in Ecology and Conservation 4: 137–149. DOI: 10.1002/rse2.61

Koch B. 2015: Remote sensing supporting national forest assessments. Department of Remote Sensing

and Landscape  Information  Systems,  Faculty  of  Forest  and  Environmental  Sciences,  Albert- Ludwigs University of Freiburg. In: Knowledge reference for national forest assessments. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. pp. 81–82.

Molnár  Zs.,  Góber  E.  2020:  Repülőgépes  adatgyűjtés  a  fenntartható  jövőért.  Természettudományi

közlöny. 2020. február: 66–69.

Murariu, G., Hahuie, V., Murariu, A., Georgescu, L., Iticescu, C., Calin, M., Preda, C., Buruiana, D.,

Carp,  G.B. 2017:  Forest  monitoring  method  using  combinations  of  satellite  and UAV aerial

images. Case study – Bălăbăneşti forest. International Journal of Conservation Science 8: 703–714. Shapiro, L.G., Stockman, G.C. 2001: Computer Vision. Prentice Hall Inc., Upper Saddle River, New

Jersey. p. 580.

Takács G., Molnár Zs. (szerk.) 2007: Nemzeti biodiverzitás-monitorozó rendszer XI. Élőhely-térképezés,

Második átdolgozott kiadás, MTA ÖBKI, KvVM, Vácrátót. pp. 23–24.

Tóth  Z.,  Illyés  Z.  2012:  A  budai  Sas-hegy  vegetációtérképezése.  In:  Kézdy  P.,  Tóth  Z.  (szerk.):

Természetvédelem és kutatás a budai Sas-hegyen. Tanulmánygyűjtemény. Rosalia 8: 225–245. Tóth  Z.,  Papp.  L.  2012:  A  budai  Sas-hegy  edényes  flórája.  In:  Kézdy  P.,  Tóth  Z.  (szerk.):

Természetvédelem és kutatás a budai Sas-hegyen. Tanulmánygyűjtemény. Rosalia 8: 189–224.

Internetes hivatkozás

http: https://www.interspect.hu/NRMH.html, megtekintés: 2021.05.13.


DEVELOPING THE METHODOLOGY OF HRAMS ON MT SAS-HEGY

D. PÁCSONYI1, G. BAKÓ2

1Óbudai Egyetem, Interspect Kutatócsoport
1034 Budapest, Doberdó u. 6., e-mail: pacsonyi.diana@gmail.com

2Interspect Ltd.
2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 42., e-mail: bakogabor@interspect.hu

Keywords: nature conservation, high spatial resolution aerial remote sensing, landscape protection, habitat, orthophoto

The High Resolution Aerial Monitoring System (HRAMS) sets up a database based on extremely high- resolution (0,5-5 cm) remote aerial sensing surveys and field studies, therefore reveals the state of representative spots typical to the landscape. It can provide useful information in  case of solving problems in fields of environmental protection and natural conservation by linking vegetation, habitat and  biodiversity  monitoring  networks  at  continent  and  state  levels.  Our  research  discusses  the development of the methodology by setting up automatized steps in land cover mapping, which reduce the time required by the process. In this way vegetation mapping becomes more efficient, which enables us to spread the network to larger areas. The limits of the method were also studied, including those land  cover  categories  and  associations  that  cannot  be  detected  properly  without  field  studies. Developments were carried out on the nature reserve of Mt Sas-hegy. In the course of our research, we created its land cover, habitat and vegetation maps, and studied its naturalness.A műre a Creative Commons 4.0 standard licenc alábbi típusa vonatkozik:
 CC-BY-NC-ND-4.0

Pácsonyi, D., & Bakó, G. (2022). Az NRMH módszertanának fejlesztése a Budai Sas-hegyen. TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 20(1), 107–122. https://doi.org/10.56617/tl.3382

A mintaterület légifelvételei, ortofotója és kiértékelt adatbázisai oktatási, kutatási célokra szabadon felhasználhatók. Minden felhasználás, publikálás, illetve az állományok segítségével létrehozott termékek publikálásakor közölni kell, hogy "az Interspect Kft. HRAMN adatbázisának és/vagy távérzékelt állományainak felhasználásával készült”, illetve az adatbázis utolsó "Originator" mezőiben található résztvevőket is jelezni kell.
A fájlok hozzáféréséhez, illetve a terület vizsgálatában való részvételre az oldal alján található elérhetőségeken lehet jelentkezni.


A felmérés során készülő formátumok

 • Ortofotó (geoTIF; geoJPG; ECW)
 • Pontfelhő (ply)
 • Felszínborítás adatbázis (Shape, GeoJSON)
 • Az állományok üzleti célú felhasználása során díj illeti meg az adott termék előállításában résztvevő valamennyi szereplőt.